Brugsbetingelser for OneLogic DFIM Opslag

Generel information

Tak, fordi du bruger Process Factorys service, OneLogic DFIM Opslag (herefter Servicen).

Process Factory giver adgang til at anvende Servicen på nedenstående brugsbetingelser. Brugsbetingelserne accepteres ved brug af Servicen og reguleres efter dansk ret.

Som Bruger betragtes den Organisation, hvis ansatte anvender Servicen.

Servicen

Servicen gør det muligt for Brugeren at foretage opslag på kunders gebyrstatus i DFIM’s fællesregister.

Servicen tilbyder en brugergrænseflade, som indeholder adgang til

  • Virksomhedsindstillinger
  • Brugerstyring
  • Opslag af gebyrstatus på baggrund af CVR, CPR, AKR og navn/adresse
  • Historik over opslag (hvis Brugeren tilvælger historik-funktion, der sikrer, at logning foretages af Servicen)

Servicen tilbydes som Software as a Service (”SaaS”).

Adgang

For at få adgang til at benytte Servicen rettes henvendelse til Process Factory.

Det er en forudsætning for adgang, at der er indgået aftale med Process Factory om brug af Servicen. Aftalen omfatter betalingsbetingelser og brugsbetingelser som angivet her eller i en særskilt skriftlig Aftale indgået mellem Brugeren og Process Factory.

Kontaktoplysninger
Adresse:            Rosenørns Allé 9, 5., 1970 Frederiksberg C
Telefon:             (+45) 93 95 90 60
Email:                info@process-factory.dk
Hjemmeside:   www.process-factory.dk

Det er ligeledes en forudsætning for adgang, at man har erhvervet klientnøgle hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

Kontaktoplysninger
Adresse:            Philip Heymans Allé 29, 2900 Hellerup
Telefon:             (+45) 41 91 90 69
Email:                gebyr@dfim.dk
Hjemmeside:   www.dfim.dk

Fejlmelding

Fejlmelding af servicen sker ved at kontakte Process Factory indenfor normal åbningstid.

Immaterielle rettigheder

Ved ibrugtagning af Servicen erklærer man sig indforstået med at ville respektere ophavsrettighederne. Brugeren hæfter for sine ansatte samt eksterne rådgiveres overholdelse af de immaterielle rettigheder, og Brugeren er forpligtet til at drage omsorg for, at dennes ansatte samt eksterne rådgivere gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Servicen er ophavsretligt beskyttet og alene må anvendes i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

Brugsret

Som bruger erhverver man alene en ikke-eksklusiv, betinget brugsret til Servicen.

Brugsretten er betinget af, at betalingsbetingelser og brugsbetingelser overholdes.

Brugsretten er tidsbegrænset og bortfalder, hvis betalingsbetingelser og brugsbetingelser ikke overholdes eller opsiges af Process Factory eller af Brugeren.

Brugsretten er uoverdragelig og kan alene anvendes af Brugerens ansatte til brug for Brugerens egen virksomhed.

Hvis en Bruger anvender Servicen på en måde, der strider imod disse brugsbetingelser, er Process Factory berettiget til af fratage Brugeren adgang til Servicen.

Persondata

Servicen giver mulighed for, at Brugeren kan tilvælge historik-funktion. I så tilfælde har Brugeren selv ansvaret for at angive, hvor længe disse data skal gemmes.

Med persondata skal alene forståes de data, som anvendes ved opslag i Servicen.

Oplysninger, vi indsamler

Process Factory indsamler og lagrer automatisk oplysninger omkring brug af Servicen med henblik på vedligehold og forbedring af servicen.

Markedsføring og kommunikation

Process Factory er berettiget til at anvende Brugeren som reference, med mindre Brugeren har givet udtrykkelig og skriftlig indsigelse herimod.

Process Factory har tilladelse til at fremsende emails med service- og informationsbeskeder til Brugeren.

Process Factorys rettigheder og ansvar

Servicen stilles til rådighed, som den er, og Process Factory har intet ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab som følge af brug af Servicen.

Process Factory garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af Servicen og kan til enhver tid ændre brugsretten til Servicen og brugsbetingelserne herfor.

Process Factory foretager løbende vedligeholdelse og opdatering af Servicen. Vedligeholdelse og/eller opdatering, der kræver længerevarende afbrydelse af Servicen, varsles over for Brugeren, medmindre tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager gør det nødvendigt at ændre systemet med øjeblikkeligt varsel.